த‌மிழ்99 இனி அட‌டாவிலும்!

வ‌ண‌க்க‌ம் அட‌டா வ‌லைப்ப‌திவாள‌ர்க‌ளே.

த‌மிழ்99 த‌ட்ட‌ச்சு முறை மிக‌வும் வேக‌மாக‌ இணைய‌த்தில் ப‌ர‌வி வ‌ருவ‌தால், அட‌டா இலும் த‌மிழ்99 த‌ட்ட‌ச்சு முறையை சேர்த்திருக்கிறோம்.

இது வ‌லைப்ப‌திவ‌ர்க‌ளுக்கு ம‌ட்டும‌ல்ல‌. சாதார‌ண‌மாக‌ உங்க‌ள் வ‌லைப்ப‌திவிற்கு வ‌ரும் ப‌ய‌ன‌ர்க‌ளும் த‌மிழ்99 முறையில் த‌ட்ட‌ச்ச‌லாம்.

மேலே உள்ள‌ bar இல் த‌மிழ்99/ Tamil99 என்னும் புதிய‌ வ‌கையை நீங்க‌ள் காண‌லாம்.

நீங்க‌ள் வ‌லைப்ப‌திவாள‌ர் என்றால் இய‌ல்நிலை த‌ட்ட‌ச்சு முறை [default keyboard] ஐ தெரிவுசெய்ய‌ த‌ட்ட‌ச்சு ஐ சொடுக்குக‌.

ந‌ன்றி
அட‌டா நிர்வாக‌ம்

Tags:

About the Author