அதிர்ஷ்ட வலைப் பதிவு

இனி அடடா விலும் WordPress, BlogSpot களில் உள்ளது போல் “Random Blog”/ “Next Blog” என்னும் இணையத் தொடுப்பை Admin Bar இல் சொடுக்கி ஒரு அதிர்ஷ்ட வலைப் பதிவிற்குப் போகலாம்.

Tags:

About the Author